Vergunning

Triesscheijn Pharmacie is een bemiddelaar in geneesmiddelen, in overeenstemming met hoofdstuk 3b van de Geneesmiddelenwet. Wij handelen uiteraard conform richtlijn 2001/83/EG en het GDP-richtsnoer 2013/C 343/01. In deze richtlijnen staan specifieke regels voor bemiddelaars in geneesmiddelen. Triesscheijn Pharmacie is in het bezit van een geldige bemiddelingsvergunning, afgegeven door het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Algemene informatie over bemiddelaars in geneesmiddelen

Een bemiddelaar is een persoon die betrokken is bij activiteiten in verband met de verkoop of aankoop van geneesmiddelen, uitgezonderd groothandel, waarbij geen sprake is van fysieke omgang met de geneesmiddelen en die bestaat in het onafhan­kelijk namens een andere natuurlijke of rechtspersoon onder­handelen.

Het kwaliteitssysteem van een bemiddelaar moet schriftelijk zijn vastgesteld en goedgekeurd, en regelmatig worden bijgewerkt. Het moet de verantwoordelijkheden, processen en het risicobeheer in verband met hun activiteiten vaststellen. Het kwaliteitssysteem moet over een urgentieplan beschikken waardoor wordt gewaarborgd dat geneesmiddelen daadwerkelijk uit de handel worden genomen op last van de fabrikant of bevoegde autoriteiten of in samenwerking met de fabrikant van het betrokken geneesmiddel of de houder van de vergun­ning voor het in de handel brengen van dat geneesmiddel. De bevoegde autoriteiten moeten onmiddellijk in kennis worden gesteld van vermoedelijk vervalste geneesmiddelen die in de distributieketen worden aangeboden.

Ieder lid van het personeel dat betrokken is bij de bemiddelings­activiteiten moet een opleiding krijgen over de geldende EU- en nationale wetgeving en over de kwesties inzake vervalste genees­middelen.