Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bemiddeling Triesscheijn Pharmacie

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtgever is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die aan Opdrachtnemer een Bemiddelingsopdracht verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is Triesscheijn Pharmacie, gevestigd te ‘s-Gravenhage ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67104118.
 3. Bemiddelingsopdracht is een overeenkomst van opdracht waarbij Opdrachtnemer zich tegenover Opdrachtgever verplicht om tegen betaling van een commissie als tussenpersoon werkzaam te zijn bij de totstandkoming van een Contract tussen Opdrachtgever en een Derde.
 4. Contract is de overeenkomst van koop of verkoop van een object die tot stand komt tussen Opdrachtgever en een Derde.
 5. Derde is de partij die met Opdrachtgever een Contract sluit met betrekking tot de koop of verkoop van een geneesmiddel.

Artikel 2 – Werkingssfeer algemene voorwaarden

 1. Iedere gebruiker van www.triesscheijnpharmacie.nl en elke partij gebruik makend van de diensten van Triesscheijn Pharmacie aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en is bevoegd de ingeschreven onderneming te vertegenwoordigen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien de bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van de inhoud van de Bemiddelingsopdracht, dan prevaleert de inhoud van de Bemiddelingsopdracht.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle nieuwe of aanvullende Bemiddelingsopdrachten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komen.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website van Triesscheijn Pharmacie zijn gepubliceerd.

Artikel 3 – Werkzaamheden Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer bemiddelt tussen Opdrachtgever en een potentiële koper of verkoper van een geneesmiddel. Opdrachtnemer is bevoegd om in naam en voor rekening van Opdrachtgever Contracten met Derden aan te gaan indien aan Opdrachtnemer een mondelinge, schriftelijke of digitale volmacht is verstrekt door Opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt nooit partij bij een Contract en sluit geen Contracten op eigen naam. Triesscheijn Pharmacie uw in geen enkel geval partij in het contract tussen opdrachtgever en een Derde.
 2. Tenzij anders overeengekomen omvat de Bemiddelingsopdracht uitsluitend de volgende diensten:
  1. advisering over de mogelijkheden om tot het Contract te komen;
  2. het voeren van onderhandelingen omtrent het Contract;
  3. het actief bevorderen van de totstandkoming van het Contract;
  4. het vastleggen van de afspraken tussen Opdrachtgever en de Derde;
  5. het begeleiden van de gebruikelijke afwikkeling van de koop/verkoopovereenkomst
  6. de garantie dat de bemiddelingsactiviteiten GDP-conform uitgevoerd worden.
 3. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming of uitvoering van het Contract.
 4. Opdrachtnemer voert uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever een opdracht tot bemiddeling uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze Bemiddelingsopdracht en de door Opdrachtnemer in verband daarmee verrichte werkzaamheden.

Artikel 4 – Bestelling en levering

 1. Een Opdrachtgever kan alleen via Triesscheijn Pharmacie een bestelling plaatsen voor een product dat door een Derde wordt aangeboden; rechtstreekse bestelling bij de Derde is niet mogelijk.
 2. Een Derde kan er om voor haar belangrijke redenen voor kiezen een bestelling niet te aanvaarden.
 3. De Opdrachtgever is zich er van bewust dat, tenzij bij het product nadrukkelijk aangegeven en/of wanneer de bestelde artikelen afkomstig zijn van een Derde welke in Nederland gevestigd is, de Opdrachtgever de importerende partij is van de bestelde artikelen en derhalve zelf verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van de juiste documentatie.
 4. De Opdrachtgever ontvangt van Derde een pakbon bij de bestelling.
 5. Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Opdrachtgever alle aan de Derde ter zake van de betreffende bestelling verschuldigde betalingen, heeft voldaan.
 6. Levering van de artikelen wordt verzorgd door en onder verantwoordelijkheid van de Derde conform de volgens de productspecificaties vereiste condities.
 7. Levertermijnen vermeld op de website zijn niet bindend, slechts indicatief.
 8. De levertermijn gaat pas in wanneer de Derde de order meldt als klaar voor verzending.
 9. De door Verkoper geleverde goederen moeten door Opdrachtgever direct na levering zorgvuldig worden nagekeken. De levering wordt als goedgekeurd beschouwd tenzij Triesscheijn Pharmacie binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk bericht heeft gekregen van een eventuele afwijking.
 10. De Derde streeft ernaar om producten af te leveren met een minimale houdbaarheid van 6 maanden of langer. Hierover kunnen echter geen garanties worden afgegeven.

Artikel 5 – Verkoopvoorwaarden Derde(n)

 1. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe de Verkoopvoorwaarden Derden, waarvan Opdrachtgever via Triesscheijn Pharmacie een of meerdere producten afneemt, te lezen en te accepteren.
 2. Een bestelling voor een product zal worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in deze Voorwaarden en de Verkoopvoorwaarden van de Derde.
 3. Daar waar deze Voorwaarden en de Verkoopvoorwaarden Derde via Triesscheijn Pharmacie van de desbetreffende Derde(n) elkaar raken, prevaleren de Verkoopvoorwaarden van de betreffende Derde(n) tenzij door Triesscheijn Pharmacie schriftelijk anders is bevestigd. Alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

Artikel 6 – Informatievoorziening

 1. Opdrachtgever verplicht zich om op eigen initiatief Opdrachtnemer te voorzien van alle informatie, bescheiden en gegevens die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van Bemiddelingsopdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie, bescheiden en gegevens.
 2. Alle informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen die door Opdrachtnemer worden verstrekt omtrent het geneesmiddel of het eventuele Contract zijn indicatief en niet bindend. De juistheid van deze informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen wordt door Opdrachtnemer niet gegarandeerd.
 3. Opdrachtnemer kan vrijblijvend adviezen geven aan Opdrachtgever ten aanzien van de juiste uitvoering van het Contract, bijvoorbeeld over de wijze van transport of de keuze van de transporteur. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze adviezen en/of de uitvoering van werkzaamheden door derden op basis van deze adviezen.

Artikel 7 – Duur en einde van de Bemiddelingsopdracht

 1. De Bemiddelingsopdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Bemiddelingsopdracht eindigt door:
  1. de totstandkoming van het Contract tussen Opdrachtgever en de Derde.
  2. intrekking van de opdracht door Opdrachtgever;
  3. teruggaaf van de opdracht door Opdrachtnemer;
  4. ontbinding door een van de partijen.
 3. De Bemiddelingsopdracht kan door ieder der partijen worden ontbonden wanneer er aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen, welke tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt en de wederpartij bovendien is gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 – Commissie

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer de overeengekomen commissie verschuldigd indien een Contract tot stand komt. Opdrachtnemer kan ook aanspraak maken op commissie, in het geval dat het Contract niet tot uitvoering komt door een oorzaak die niet aan Opdrachtnemer te wijten is.
 2. Indien Opdrachtgever de Bemiddelingsopdracht intrekt voor de totstandkoming van het Contract, zonder dat Opdrachtnemer van deze intrekking een verwijt kan worden gemaakt, kan Opdrachtnemer aanspraak maken op vergoeding van de door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten. Als na intrekking alsnog een Contract tot stand komt, dan heeft Opdrachtnemer alsnog recht op de volledige commissie.
 3. Als Opdrachtgever de factuur van de Derde niet binnen de factuurtermijn heeft betaald wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Opdrachtnemer bevoegd om namens de derde partij tot invordering over te gaan en alle (buiten)gerechtelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Het Nederlands recht is hierop van toepassing.
 4. Prijzen op de website worden weergegeven inclusief de commissie per artikel.
 5. Wanneer u per mail of via de website heeft verzocht om bemiddeling voor een bepaald geneesmiddel, ontvangt u een vrijblijvend aanbod waarbij we u een offerte geven voor de opdracht met daarbij de door ons berekende commissie. Pas na uw akkoord voor de hoogte van de door ons gerekende commissie en kosten aan de Derde(n) zullen we namens u het Contract met de Derde(n) sluiten.
 6. Commissie wordt door Triesscheijn Pharmacie aan Opdrachtgever berekend als vast percentage over de totale waarde van de opdracht, of als een vaste opslag per individuele verpakking.
 7. De aan Triesscheijn Pharmacie verschuldigde commissie dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn aan Triesscheijn Pharmacie.

Artikel 9 – Kosten

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om met betrekking tot werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt om het Contract correct te kunnen afwikkelen (zoals het transport, import of export) in naam en voor rekening van Opdrachtgever overeenkomsten aan te gaan met derden.
 2. Indien mogelijk zal Opdrachtnemer over het inschakelen van derden vooraf overleg voeren met Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken of vorderingen van deze derden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de totstandkoming, uitvoering, niet-nakoming, wanprestatie of annulering van het Contract. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle schade, kosten en vorderingen van derden, voor zover verband houdende met het Contract en de daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de onjuistheid of onnauwkeurigheid van de informatie, bescheiden, gegevens, berekeningen of adviezen die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn verstrekt.
 3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals omzetderving of winstderving is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever, tot ten hoogste het bedrag van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte commissie voor het object waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van €1000 op jaarbasis.

Artikel 11 – Geheimhouding

Partijen zullen alle informatie, bescheiden en gegevens die tussen hen worden uitgewisseld vertrouwelijk behandelen en geheimhouding betrachten. Deze informatie, bescheiden en gegevens zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan in het kader van de Bemiddelingsopdracht.

Artikel 12 – Klachten en retourneren

 1. Bij vragen en/of klachten over de door de Opdrachtgever aangeschafte producten van Derde(n), kan de Opdrachtgever een beroep doen op Triesscheijn Pharmacie om zich namens de Opdrachtgever  te wenden tot de betreffende Derde(n). De Opdrachtgever erkent dat Triesscheijn Pharmacie  op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product. De Opdrachtgever erkent tevens dat Triesscheijn Pharmacie kan bemiddelen tussen Opdrachtgever en Derde(n), maar een vraag en/of klacht niet zelf voor opdrachtgever kan oplossen.
 2. De Opdrachtgever begrijpt dat het nadrukkelijk niet mogelijk is om niet-beschadigde producten te retourneren.
 3. Een klacht over een tekortkoming in de uitvoering van de Bemiddelingsopdracht of over de factuur van Opdrachtnemer of derde dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk of per e-mail bij Opdrachtnemer te worden ingediend.
 4. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de geleverde dienstverlening, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen met betrekking tot de Bemiddelingsopdracht en de werkzaamheden van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Gravenhage.